top of page

Adatkezelési Tájékoztató és

Általános Szerződési Feltételek

A KAMARAERDEI KÖZÖSSÉGI HÁZ  által értékesített jegyek és bérletek adásvételére vonatkozó
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK és ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Általános rendelkezések

Jelen Vásárlói ÁSZF tartalmazza Kamaraerdei Közösségi Ház helyszínen bemutatásra kerülő produkciókra érvényes jegyeinek és bérleteinek értékesítésére, valamint a jegyekkel és bérletekkel kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre, illetve az igénybe vehető kedvezményekre vonatkozó általános feltételeket.

A Kamaraerdei Közösségi Ház által eladásra kínált jegyek és bérletek vételárának teljesítésével a Kamaraerdei Közösségi Ház és a vevő (továbbiakban: Vevő) között a Vásárlói ÁSZF-ben leírt feltételek szerinti adásvételi szerződés jön létre. A szerződés létrejöttével a Vásárló kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket megismerte, és magára nézve kötelezőnek elfogadta.

Jelen Vásárlói ÁSZF a Kamaraerdei Közösségi Ház által értékesített jegyekre és bérletekre, terjed ki.

A Vásárlói ÁSZF értékesítésre vonatkozó rendelkezései nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor Vevő értékesítési szerződés alapján harmadik féltől vásárol jegyet, bérletet. Ezen esetekben a megvásárolt jegyre vagy bérletre a harmadik fél vonatkozó rendelkezései az iránymutatóak.

2. Értelmező rendelkezések

2.1. ÁSZF: azon általános szerződési feltételek, melyeket a Színház a produkcióira érvényes jegyek és bérletek megvásárlása és felhasználása vonatkozásában, általánosságban jelen dokumentumban rögzít, és amely feltételek betartása a Vásárló részéről kötelező.

2.2. Jegy, bérlet: a Kamaraerdei Közösségi Ház által vagy a Kamaraerdei Közösségi Ház szervezésében megvalósuló produkció megtekintésére feljogosító dokumentum, a vásárlás módjától és a fizikai megjelenéstől függetlenül.

2.3. Előadás: prózai, zenés, táncos színpadi művek személyes előadóművészi teljesítménnyel, közönség jelenlétében történő nyilvános bemutatása.

2.4. Kamaraerdei Közösségi Ház : a Kamaraerdei Közösségi Ház által előre megjelölt és közzétett helyszín, ahol a produkcióra vonatkozó jegy vagy bérlet érvényesítésével a produkció megtekinthető.

2.5. Vevő: a Kamaraerdei Közösségi Ház által értékesített jegyet vagy bérletet megvásárló természetes vagy jogi személy.

Látogató: az érvényes jegyet vagy bérletet előadás megtekintése céljából felhasználó természetes személy.

3. A szerződés tárgya

A Kamaraerdei Közösségi Ház által, annak értékesítési helyein vásárlásra felkínált jegyek és bérletek, melyek tulajdonságai és jellemzői a jegyen vagy bérleten olvashatók, továbbá melynek vásárlási feltételei a Vásárlói ÁSZF-ben találhatók.

A Kamaraerdei Közösségi Ház által vagy a Kamaraerdei Közösségi Ház szervezésében megvalósuló produkciók előadásaira a Kamaraerdei Közösségi Ház érintett szervezeti egységeinél, jegypénztárainál, valamint szerződéses partnereknél vagy interneten keresztül lehet jegyeket vagy bérleteket vásárolni.

4. Vételár és fizetési feltételek

4.1. A vételár a jegyeken és bérleteken, valamint az ezekre vonatkozó közleményeken feltüntetett ár, amely tartalmazza a hatályos jogszabályokban megjelölt mértékű általános forgalmi adót is. A Kamaraerdei Közösségi Ház minden évadban közzéteszi a Kamaraerdei Közösségi ház-ban megrendezésre kerülő produkciókra vonatkozó jegy-és bérletárakat, melyet jogosult egyoldalúan módosítani.

4.2. Vevő az aktuális jegyárakról az alábbi módon tájékozódhat: a Kamaraerdei Közösségi Ház honlapja (www.kozossegihazkamaraerdo.com), a Kamaraerdei Közösségi Ház portája, továbbá a Kamaraerdei Közösségi Ház javára jegy- és bérletértékesítést végző harmadik személy.

4.3. A fizetendő végösszeg kiegyenlítése a vásárlás végén online, bankkártyával történhet. A Vevő a vásárlás végén online, nyomtatható Bérletet, vagy Jegyet kap, melyet a Vásárlói ÁSZF szabályai szerint jogosult felhasználni.

Az online bankkártyás fizetés a magyar nyelvű biztonságos Simple rendszeren keresztül történik.
 

5. Vevő és Látogató jogai és kötelezettségei

5.1. Az adott Előadás megtekintéséhez a Látogatónak az előadás kezdetekor a megtekinteni kívánt előadásra érvényes Jeggyel vagy Bérlettel kell rendelkeznie. A Látogató a Jegyét vagy Bérletét köteles annak érvényessége megvizsgálása céljából az erre feljogosított személynek bemutatni.

5.2. Az Előadás látogatására feljogosító bérlet vagy jegy szabadon átruházható, de a kedvezmény csak jogosultság esetén érvényes az új tulajdonosra. Az átruházással a jegy-vagy bérlettulajdonos automatikusan elfogadta a Vásárlói ÁSZF-et.

5.3. A Bérlet vagy Jegy a feltüntetett Előadásra egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt.

5.5. Az érvényes Jeggyel, Bérlettel rendelkező Látogató jogosult a Kamaraerdei Közösségi Ház-ban az adott előadás helyén tartózkodni, a kiszolgáló létesítményeket, berendezéseket használni, az Előadáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat igénybe venni. A Kamaraerdei Közösségi Ház az egyes szolgáltatások igénybe vételét jogosult díjazáshoz kötni.

5.6. A Látogató a Jegyén, Bérletén feltüntetett sor és székszámnak megfelelő helyen köteles helyet foglalni. A megfelelő ülőhely elfoglalásában ültetők segítik a Látogatók eligazodását. Amennyiben nincs a jegyen feltűntetve székszám, úgy a Látogatók érkezési sorrendben ülhetnek a kiválasztott szabadon álló helyekre.

5.7. Az Előadásra késve érkező Látogató a helyét a megkezdődött előadás zavarása nélkül, kizárólag az ültető irányításával vagy kíséretében, vagy pedig a szünetben foglalhatja el.

5.8. A Kamaraerdei Közösségi Ház előadásait minden Látogató a saját felelősségére tekintheti meg. A Látogató köteles a Kamaraerdei Közösségi Ház helyiségeit rendeltetésüknek megfelelően használni, továbbá óvni és az előírásoknak megfelelően kezelni az épületben található eszközöket, berendezéseket, és magát az épületet.

5.9. A Kamaraerdei Közösségi Ház területén elhagyott értéktárgyakért a PFA nem vállal felelősséget. A Látogató nem köteles, de javasolt a játszóhelyen rendelkezésre álló ruhatárat igénybe venni. Amennyiben a Látogató olyan értékes tárggyal érkezik, melyet nem kíván elhelyezni a ruhatárban, és méreténél fogva a nézőtéri biztonságos elhelyezés megoldható (pld. a szék alatt), úgy annak leadása nem kötelező.

5.10. A Kamaraerdei Közösségi Ház előadásain bármilyen eszközzel történő kép- vagy hangrögzítés tilos. Kép- és hangfelvétel készítése és felhasználása szerzői jogi jogkövetkezményeket von maga után. Amennyiben a Látogató felszólítás ellenére sem hagy fel a rögzítéssel, a Látogatót a nézőtéri felügyeletnek vagy a Színház által erre felkért személynek jogában áll távozásra felszólítani. Az önhibára visszavezethető távozás vagy eltávolítás miatt a Jegy árát a Kamaraerdei Közösségi Ház nem köteles visszatéríteni.

5.11.A játszóhelyekre biztonságra veszélyes, és/vagy a közönséget zavaró tárgyat, ételt, illetve italt bevinni tilos.

5.12. Rendkívüli esemény (pl. tűz, bombariadó) esetén a Látogató köteles betartani a Kamaraerdei Közösségi Ház dolgozóinak utasításait, valamint a játszóhely kiürítési tervében szereplő előírások szerint viselkedni. A Kamaraerdei Közösségi Ház dolgozóinak intézkedései a Látogatóra nézve kötelező érvényűek.

5.13. A Kamaraerdei Közösségi Ház a műsor- és szereplőváltozás jogát fenntartja.

6. Eljárásrend szabadtéren tartott előadás esetén

6.1. Szabadtéren megrendezett Előadás esetében a Kamaraerdei Közösségi Ház-nak lehetősége van tartalék rendezvénynapot (esőnap) meghirdetni. Amennyiben az esőnap dátuma meghirdetésre került, a Kamaraerdei Közösségi Ház bármikor dönthet úgy, hogy az előadást az esőnapon tartja meg. A Kamaraerdei Közösségi Ház e döntésről a Vevőket a www.kozossegihazkamaraerdo.com oldalon keresztül tájékoztatja.

6.2. A Kamaraerdei Közösségi Ház minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az Előadás esetleges meghiúsulása esetén a Vevőt tájékoztassa, és a jegyek visszaváltását elősegítse. Ugyanakkor a Vevő tudomásul veszi, hogy az Előadás elmaradása esetén a Jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Kamaraerdei Közösségi Ház dönti el.

7. Az elállás joga

7.1. A Kamaraerdei Közösségi Ház az előadásaira  megvásárolt Jegyeket és Bérleteket nem váltja vissza, nem cseréli be.

7.2. Ez alól kivételt képeznek: műsorváltozás, elmaradt előadás, extrém időjárási vis major helyzetek, igazolt, személyes egészségügyi vészhelyzetek (ütemezett műtét, váratlan baleset).

7.3. Amennyiben Vevő a Jegyet online felületen vásárolta meg, úgy az elállásra az online felületet üzemeltető harmadik személy üzletszabályzata irányadó.
 

8. Adatvédelem

8.1. A Kamaraerdei Közösségi Ház az értékesítés során birtokába jutott adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel, azokat harmadik személynek semmilyen formában tovább nem adja.

8.2. A Vevő a bérlet-ill. jegyvásárlás esetén személyes adatait nem köteles megadni. Amennyiben él ezzel a jogával, úgy lemond arról a jogáról, hogy őt a PFA a rendezvény elmaradásáról, időpontjának változásáról vagy bármilyen szempontból érintő fontos körülményről közvetlenül és azonnali módon értesíthesse. Ebben az esetekben Kamaraerdei Közösségi Ház a Vevőt a www.kozossegihazkamaraerdo.com honlapon elhelyezett felhívással értesíti.

8.3. Amennyiben a Vevő feliratkozik a Kamaraerdei Közösségi Ház hírlevelére, úgy tudomásul veszi, hogy a Kamaraerdei Közösségi Ház saját döntése szerinti gyakorisággal, de maximum kéthetente egy alkalommal hírlevelet küld neki. Az adatok ilyen célú felhasználását a Vevő – leiratkozással – bármikor megtilthatja.

9. A honlapon megjelenő védjegyek és szerzői jogok

www.kozossegihazkamaraerdo.com honlapon elérhető információk és más dokumentumok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a PFA, illetve a jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Kamaraerdei Közösségi Ház, illetve a jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

10. Panaszkezelés

A vevő a jegy- és bérletértékesítéssel kapcsolatos problémáit az kamaraerdeikozossegihaz@gmail.com e-mail címen jelezheti.

bottom of page